Za Kamnik

Nadaljujmo skupaj!

LTS pasica
LTS SKUPINSKAČlani liste Toneta Smolnikarja, ki je bila ustanovljena leta 2006, si neprestano prizadevajo, da čimbolj prisluhnejo okolju, od koder prihajajo. Zagotovo oni najbolj poznajo ljudi, način življenja in njihove predloge. Tako je lažje sooblikovati občinski proračun. V nekaterih slovenskih občinah so že pred leti uvedli t.i. participativni proračun, kar pomeni, da Občina nameni v proračunu določeno vsoto denarja, ki ga potem posebna komisija po letih razdeli za projekte v posameznih krajevnih skupnostih. Zlasti vodstva krajevnih skupnosti imajo pri tem najpomembnejšo vlogo, saj predlagajo vrstni red nalog in projektov, ki naj bi jih uresničili.
Svetnice in svetniki naše Liste bomo tudi drugim predlagali, da bi tudi v Kamniku upoštevali ta predlog, saj le na ta način pride do hitrejše realizacije predvsem manjših vendar za posamezne prebivalce in kraje življenjsko pomembnih problemov.
Pričakujemo, da bomo uresničili želje kandidata za župana Toneta Smolnikarja, da se nas kar največ uvrsti v Občinski svet. Tako bomo lažje s skupnimi močmi oblikovali že proračun za prihodnje in naslednja tri leta. Morda je kar dobro, da proračuna za leto 2019 še ni, a se zavedamo, da začasno financiranje treh mesecev hitro mine. To bo prva najzahtevnejša naloga, če želimo, da se lahko hitro lotimo drugih projektov. Zavedamo se, da jih ni malo. Poleg nalog, ki so dolgoročno opredeljene, želimo izpostaviti OŠ Frana Albrehta, ki naj bi kmalu pridobila gradbeno dovoljenje. Velik zalogaj bo sprejem zazidalnega načrta v Kiku, za prihodnji razvoj tega območja in mesta pa poiskati možnosti za t.i. zahodno obvoznico. Zagotavljanje pogojev za nadaljnji gospodarski razvoj, turizem in podjetništvo mora biti prioriteta , saj bomo le tako poskrbeli za vse dejavnosti na področju šolstva, otroškega varstva, kulture in prijaznejšega bivanja domačinov in vseh, ki v vse večjem številu prihajajo občudovat lepote in znamenitosti naše občine. Sem zagotovo sodijo že deset let izdelani načrti za dokončno oživitev Malega gradu. Deset let je minilo, ko je bil izdelan navpični jašek za dvigalo in infrastrukturo, obnovitev stolpa z restavracijo in razgledno ploščadjo. Morda je zdaj priložnost, ko je to območje povsem v lasti občine Kamnik, da v javno-zasebnem partnerstvu dokončamo ta kamniški biser.
Konec koncev, ob vseh željah in obljubah, ki bodo v mesecu novembru privrele na dan, jih bo veliko pozabljenih, a smo prepričani, da bomo z županom Tonetom Smolnikarjem, ki ima veliko izkušenj, ki ne potrebuje županskega uvajanja, našli modrost z drugimi svetnicami in svetniki v OS in jih skupaj kar največ uresničili.
Naš slogan je vendarle: NADALJUJMO SKUPAJ!

Že od ustanovitve Liste poudarjamo, da smo nepolitična lista, kar pomeni, da združujemo ljudi, ki znajo prisluhniti ljudem in njihovim problemom, jih izpostaviti na pravem mestu in jih poskušati uresničiti.

Lista Toneta Smolnikarja se bo v naslednjem mandatu maksimalno angažirala za ekološko ravnovesje v Občini Kamnik, ter ponovno uvedla dela, ki smo jih pogrešali v preteklih mandatih.

1. Ekologija (onesnaženost zraka in ravnanje z odpadki):
Lista Toneta Smolnikarja se bo aktivno zavzemala za zaščito okolja z jasno prostorsko politiko in dala večji poudarek pri reševanju težave onesnaženosti zraka. Enotni smo tudi glede predloga postavitve premičnih merilnih postaj na najbolj izpostavljenih mestih onesnaženega zraka, saj bomo Kamničani in Kamničanke le tako natančno vedeli v kolikšni meri je (morda pa ne povsod v enaki meri) onesnažen zrak, katerega vdihavamo in posledično obolevamo predvsem na dihalih.
Kot glavni cilj preprečevanja onesnaževanja v LTS vidimo v občasnih nadzorih ekoloških otokov. Vse bolj pogosto lahko opazimo, da je na posameznih ekoloških otokih vedno več odpadkov, ki ne sodijo na zbiralni otok (kot so na primer kosovni odpadki, ne ločevanje). Z ozaveščanjem bomo poskušali spodbuditi Kamničane in Kamničanke k lepšemu, zdravemu in ekološkemu ravnanju z odpadki.
2. Raziskave o kakovosti zdravja
Lista Toneta Smolnikarja meni, da se je potrebno v bodoče zavzemati za uvedbo študije zdravstvenega stanja občanov in občank Kamnika, ker je v zraku vedno več trdih delcev MP 10, ki škodujejo zdravju prebivalcev naše občine.
3. Nadzor moči zvočnih naprav
Poleg naštetega se bomo zavzemali tudi za vprašanja hrupa, ki vpliva na življenja kamniških občanov in občank. Menimo, da bo potrebno zaščititi prizadete krajane pred nizkofrekvenčnim hrupom. Brezkompromisno bo potrebno izvajati nadzor nad zvočnimi napravami pri raznih javnih prireditvah in shodih, upoštevati vse predpise, ki precizirajo kako, kje, kdaj in kdo je dolžan zadevo nadzirati na osnovi dovoljenja, ki ga izdaja Občina Kamnik.
4. Infrastrukturne težave:
Menimo, da je ključnega pomena oskrba (cestne) infrastrukture, zato bomo v LTS usmerjali več pozornosti in nadzora na pločnike, kolesarske poti, prehode in podhode. Glavna težava mesta Kamnik je prav oskrba in varnost tako cestne infrastrukture kot tudi okolice, saj so zaraščena grmičevja, neobrezana drevesa, nezaščiteno skalovje in nepreglednost velikokrat povzročila manjše nesreče in predstavljajo nevarnost vsem prebivalcem Občine Kamnik.
Rešitev vidimo v izvajanju rednega nadzora nadzorne službe v Občini Kamnik, redno pregledovanje in oskrbovanje obcestnih travnatih in z grmičevjem poraslih površin.
Pomembna točka LTS je tudi ureditev kanalizacijskih cevi, natančneje; potrebno je ponovno uvajanje občasnega izpiranja kanalizacijskih cevi (kot npr. na Kovinarski cesti, kjer je še vedno čutiti neprijeten vonj, ko je zračni pritisk nizek). Hkrati pa je nujno tudi izpiranje delno zamašenih kanalizacijskih cevi padavinskih voda, predvsem tam, kjer padavinska voda preteče iz gozdne površine.

Ni bilo enostavno najti in prepričati 29 kandidatov, mnogi pravijo, da jih politika ne zanima, da se ne želijo izpostaviti. Ker je bila Lista tudi zadnjih osem let aktivna na terenu, je bilo delo toliko lažje.

Kandidatna lista LTS

 

Volilna enota 1

1 Mitja Grzinčič, 30.06.1957, Motnik, Bela 16, 1221 Motnik 

Mitja Grzinčič

 

 

 

 2 Mima Mickov, 10.03.1978, Laze v Tuhinju, Zgornji Tuhinj 53c, 1219 Laze v Tuhinju

Mima Mickov

 

 

 

3 Marko Drolc, 30.08.1966, Motnik, Špitalič 10, 1221 Motnik

Marko Drolc

 

 

 

4 Petra Žebaljec, 09.10.1988, Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 279, 1241 Kamnik

Petra Žebaljec

 

 

 

Anton Klemen, 25.12.1955, Kamnik, Soteska 109, 1241 Kamnik

Anton Klemen

 

 

 

Veronika Petelin, 18.06.1986, Laze v Tuhinju, Liplje 10, 1219 Laze v Tuhinju

Veronika Petelin

 

 

Volilna enota 2

1 Maja Žagar, 22.02.1963, Stahovica, Kamniška Bistrica 3, 1242 Stahovica

Maja Žagar

 

 

 

2 Gašper Žavbi, 19.11.1989, Mekinje, Molkova pot 13, 1241 Kamnik

Gašper Žavbi

 

 


3 Anja Šink, 12.04.1999, Stahovica, Stahovica 25, 1242 Stahovica

Anja Šink

 

 

 

4 Igor Šink, 09.07.1970, Stahovica, Stahovica 25, 1242 Stahovica

Igor Šink

 

 

 

5 Aleksandra Klobučar, 20.09.1981, Stahovica, Godič 80a, 1242 Stahovica

Saša Klobučar

 

 

 
6 Mirko Petek, 01.06.1973, Kamnik, Tunjiška Mlaka 9f, 1241 Kamnik

Mirko Petek

 

 

 

 Volilna enota 3

1 Mateja Škufca, 27.06.1966, Šmarca, Kamniška cesta 75, 1241 Kamnik

Mateja Škufca

 

 


2 Darko Škofic, 12.03.1958, Šmarca, Kamniška cesta 77, 1241 Kamnik

Darko Škofic

 

 


3 Urša Oštir Škofic, 28.06.1995, Šmarca, Bistriška cesta 13, 1241 Kamnik

Urška Oštir Škofic

 

 

 

4 Feriz Korać, 15.04.1963, Kamnik, Ulica Matije Blejca 14, 1241 Kamnik

Feriz Korać

 

 

 

5 Vlasta Bider, 20.12.1952, Kamnik, Ljubljanska cesta 24a, 1241 Kamnik

Vlasta Bider

 

 


6 Drago Kolar, 20.02.1965, Kamnik, Groharjeva ulica 4, 1241 Kamnik

Drago Kolar

 

 

 

7 Duško Pajić, 18.04.1980, Kamnik, Klavčičeva ulica 10, 1241 Kamnik

Duško Pajić

 

 

 

 Volilna enota 4

1 Anton Tone Smolnikar, 22.9.1949, Kamnik, Vegova ulica 4, 1241 Kamnik

Anton Tone Smolnikar

 

 


2
Nataša Sitar, 20.12.1966, Kamnik, Prisojna pot 34, 1241 Kamnik

Nataša Sitar

 

 


3 Mihael Resnik, 28.9.1951, Kamnik, Maistrova ulica 32, 1241 Kamnik

Mihael Resnik

 

 


4 Jožica Šek, 19.3.1957, Kamnik, Zikova ulica 8, 1241 Kamnik

Jožica Šek

 

 

 

5 Miran Jereb, 19.9.1953, Kamnik, Medvedova ulica 11, 1241 Kamnik

Miran Jereb

 

 

 

6 Marija Rasiewicz, 16.9.1949, Kamnik, Zikova ulica 1, 1241 Kamnik

Marija Rasiewicz

 

 

 

7 Matjaž Pogačar, 21.1.1959, Kamnik, Ulica Ljudevita Stiasnyja 12, 1241 Kamnik

Matjaž Pogačar

 

 


8
Ana Lisjak, 24.3.1955, Kamnik, Parmova ulica 5a, 1241 Kamnik

Ana Lisjak

 

 


9
Smajo Bekrić, 14.8.1963, Kamnik, Perovo 18, 1241 Kamnik

 Smajo Bekrić

 10
Rašit Dacić, 19.1.1959, Kamnik, Župančičeva ulica 3, 1241 Kamnik

Rašit Dacić

 

 

 

Opomba: Objavljeni seznam kandidatk in kandidatov ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.

Vir: Državna volilna komisija
LTS pasica

 

LTS - Lista Toneta Smolnikarja

Vegova 4

1241 Kamnik

Telefon: 041 633 933

E-mail: info@lts.si